Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Nigual Group BVBA, gevestigd te Antwerpen/Hoboken (B), hierna te noemen “Nigual GPS”.
 2. Koper c.q. opdrachtgever zal hierna worden aangeduid als “Wederpartij”.
 3. Het door Wederpartij accepteren en/of behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarin naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing en bekendheid met de inhoud ervan.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig is/zijn, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Aanbiedingen en offertes van Nigual GPS leiden tot een overeenkomst zodra deze zijn aanvaard door Wederpartij. Telefonisch tot stand gekomen overeenkomsten, worden geacht eerst tot stand te zijn gekomen nadat Nigual GPS deze heeft bevestigd aan Wederpartij. Indien Wederpartij aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst en/of algemene voorwaarden voorstelt, gelden deze uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Nigual GPS.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt het volgende: Nigual GPS hanteert digitale en/of paier bestelformulieren voor levering van hardware, software en diensten. Zodra een ingevuld bestelformulier door Wederpartij ondertekend dan wel geaccepteerd is, en door Nigual GPS is ontvangen en geaccepteerd, komt de overeenkomst tot stand.
 3. In elk geval komt de overeenkomst tot stand indien Nigual GPS de hardware, software en/of diensten (af)levert aan Wederpartij. In het kader van de te sluiten overeenkomst, kan een kredietwaardigheidsonderzoek plaatsvinden waaraan Wederpartij haar medewerking verleent.
 4. Als ingangsdatum van een overeenkomst geldt de dag waarop de hardware en/of software door of vanwege Nigual GPS feitelijk is geleverd aan Wederpartij. Indien levering niet mogelijk is door toedoen van Wederpartij geldt als ingangsdatum de datum waarop de hardware en/of software aan Wederpartij is aangeboden.
 5. Een overeenkomst heeft een looptijd van minimum 1 jaar.
 6. Na afloop van de oorspronkelijke contractperiode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met vier weken, tenzij een van de partijen een maand voor het einde van de looptijd per aangetekende brief of per e-mail bericht dat zij de overeenkomst niet verlengt of tenzij partijen een nieuwe schriftelijke overeenkomst sluiten. Wederpartij kan zich alleen op een bericht per email beroepen indien Nigual Electronics de ontvangst ervan binnen een week per email heeft bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen van derden

 1. Voor zover Nigual GPS diensten van derden aanbiedt, zijn die aanbiedingen te allen tijde vrijblijvend. De tarieven, diensten en voorwaarden zijn te allen tijde indicatief. Nigual GPS is nimmer verantwoordelijk voor wijzigingen in tarieven, voorwaarden en diensten die derden aan Wederpartij berekenen en/of leveren. De rol van Nigual GPS beperkt zich uitsluitend tot het aanvragen van deze dienst namens Wederpartij.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Nigual GPS is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 5: Levering & leveringstermijnen

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden zullen zijn verricht, zijn nimmer fatale termijnen. Bij het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering en/of fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, die op vereenkomstige wijze kan worden gefactureerd.
 2. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Wederpartij op het moment van aflevering.
 3. De eigendom van geleverde zaken gaat eerst over op Wederpartij, nadat Wederpartij volledig aan haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, alsmede aan vorderingen heeft voldaan wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 4. Wederpartij is verplicht Nigual GPS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens de overeenkomst een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De in de overeenkomst vermelde prijs voor aflevering en inbouw geldt uitsluitend voor aflevering en inbouw op de afgesproken datum en tijd en op één locatie. Indien volledige aflevering en/of inbouw niet in één keer en op één plaats mogelijk is, is Wederpartij de daarmee gemoeide kosten van inbouw verschuldigd conform de standaardtarieven van Nigual GPS.
 6. Nigual GPS is niet verplicht om Wederpartij te voorzien van updates (verbeteringen van software en/of hardware binnen eenzelfde versie) en/of veranderingen van de software en/of hardware. Upgrades van software en/of hardware (verandering van een versie naar een versie met meer functionaliteit) vinden alleen plaats na een overeenkomst daartoe tussen Nigual GPS en Wederpartij. Nigual GPS brengt updates en/of patches uit wanneer dit naar de mening van Nigual GPS nodig is voor een goede werking van de hardware en/of software.
 7. Indien levering van hardware en/of diensten door Nigual GPS niet mogelijk is door toedoen of nalaten van Wederpartij, dan komen de kosten en gevolgen hiervan volledig voor rekening van Wederpartij, zodra Wederpartij in gebreke is.
 8. Indien Wederpartij inbouw geheel of gedeeltelijk weigert en/of (volledige) inbouw op de afgesproken tijd en plaats niet mogelijk is door omstandigheden die in de risicosfeer van Wederpartij liggen, is Wederpartij onmiddellijk en zonder aanmaning in gebreke.
 9. In het geval Wederpartij in gebreke is dan wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Nigual GPS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
 10. Als Nigual GPS een overeenkomst door een (toerekenbare) tekortkoming van Wederpartij ontbindt, is Wederpartij gehouden de door Nigual GPS geleden en te lijden schade te vergoeden. Die schade bestaat in ieder geval uit het positieve contract belang van Nigual GPS uit de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die Nigual GPS in verband met de tekortkoming heeft moeten maken.

Artikel 6: Uitvoering werkzaamheden

 1. Nigual GPS is niet eerder gehouden om overeengekomen diensten/werkzaamheden uit te voeren dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens en zaken in haar bezit zijn, en de SIM-kaarten zijn geactiveerd, en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Opgegeven leveringstermijnen worden hieraan aangepast.
 2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Nigual GPS niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien Wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in lid 4 van dit artikel, is Nigual GPS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten conform de standaardtarieven, aan Wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Nigual GPS blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij als gevolg van aan Nigual GPS niet bekende omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft Nigual GPS het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, tenzij uitvoering nimmer mogelijk zal zijn. Nigual GPS heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Nigual GPS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 4. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:
  1. Nigual GPS op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) en voertuig(en) waar(in) de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  2. Nigual GPS haar werkzaamheden onbelemmerd kan verrichten;
  3. Schade die wordt veroorzaakt door of ontstaat tijdens de werkzaamheden is voor rekening van Wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van Nigual GPS komt vast te staan.
 5. Alle kosten die Nigual GPS maakt op verzoek van Wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Medewerking Wederpartij

 1. Wederpartij is zich ervan bewust dat haar medewerking vereist is bij het uitvoeren van de overeenkomst. Wederpartij zal Nigual GPS steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/relevante medewerking, waaronder begrepen gegevens en inlichtingen, verschaffen.
 2. Wederpartij dient zich te houden aan redelijke instructies, richtlijnen en aanwijzingen van Nigual GPS die verband houden met het gebruik van de diensten, materialen, gegevens e.d. van Nigual GPS.
 3. Wederpartij dient te voldoen aan de voorwaarden die in de overeenkomst worden gesteld om de diensten, materialen, gegevens e.d. van Nigual GPS te ontvangen en te gebruiken.
 4. Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken en/of programmatuur, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
 5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nigual GPS staan of indien Wederpartij op andere wijze niet aan haar verplichtingen daaromtrent voldoet, is Wederpartij onmiddellijk en zonder aanmaning in gebreke, en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Nigual GPS bij Wederpartij in rekening worden gebracht.
 6. In het geval Wederpartij in gebreke is dan wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Nigual GPS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
 7. Als Nigual GPS een overeenkomst door een (toerekenbare) tekortkoming van Wederpartij ontbindt, is Wederpartij gehouden de door Nigual GPS geleden en te lijden schade te vergoeden. Die schade bestaat in ieder geval uit het positieve contract belang van Nigual GPS uit de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die Nigual GPS in verband met de tekortkoming heeft moeten maken.
 8. M2M simkaarten zijn eigendom van Nigual GPS en mogen niet uit het geplaatste weg genomen worden. Als het geval is dan heeft Nigual GPS recht op bestaande vereenkomst onmiddellijk te schorsen alle resterende termijn kosten in rekening brengen van Wedepartij.
 9. Nigual GPS is niet verantwoordelijk van gebruik reden van geplaatste of geleverde toestellen/software.

Artikel 8: Risico van opslag van informatie

 1. Nigual GPS draagt zorg voor een zorgvuldige en voldoende beveiligde opslag van data en andere gegevens c.q. informatie.
 2. Nigual GPS is niet verplicht om data c.q. gegevens van de ritregistratie van Wederpartij langer dan 2 maanden op haar server te bewaren.
 3. De rapporten, data, gegevens en resultaten van de rittenregistratie en zgn. “live tracking” die op basis van de door Nigual GPS geleverde zaken worden gegenereerd kunnen te allen tijde hiaten en/of onvolkomenheden bevatten die inherent zijn aan de gebruikte (technische) middelen. Oorzaken hiervan kunnen onder andere zijn: atmosferische storingen, geen (volledige) dekking van het GPS-netwerk, geen (volledige) dekking van het GSM-, GPRS- en/of UMTS-netwerk, verstoorde ontvangst/verzending (al dan niet door bebouwing) van elektromagnetische signalen (radiosignalen van bijvoorbeeld GPS of GSM), storingen van de SIM-kaart en/of storingen bij de GSM-provider, onregelmatigheden in de stroomvoorziening, onregelmatigheden bij de internetprovider van Nigual GPS of van Wederpartij, het verbreken van het contact van het object waarin de zaken zijn gemonteerd (afslaan en opnieuw starten motor) dan wel lokaal door Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen. Een hiaat en/of onvolkomenheid in de registratie van ritgegevens en/of “live tracking” is te allen tijde een vorm van overmacht, waarvan de gevolgen niet aan Nigual GPS toegerekend kunnen worden en waarvoor Nigual GPS derhalve nimmer aansprakelijk is.
 4. Wederpartij draagt het risico van beschadiging of teloorgaan van bij Nigual GPS of derden opgeslagen data gegevens dan wel informatie, en/of onvolkomenheden in de rapporten dan wel data gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Nigual GPS.
 5. Wederpartij controleert regelmatig de volledigheid van de geregistreerde data. gegevens, maakt daarvan regelmatig een reservekopie (backup/download) en verplicht zich Nigual GPS direct te waarschuwen indien zich een onregelmatigheid hierin voordoet, opdat Nigual GPS hiernaar onderzoek kan instellen.

Artikel 9: Verrekening van meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient tussen Nigual GPS en Wederpartij overeengekomen te worden en door Wederpartij schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. in geval van onvoorzienbare verhogingen of verlagingen van aantallen;
  3. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

Artikel 10: Transport

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Nigual GPS te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Nigual GPS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport.
 3. Wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming dan wel losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 4. Retourzendingen van bestellingen worden door Nigual GPS, voor rekening en risico van Wederpartij, opgeslagen, mede overeenkomstig artikel 5.

Artikel 11: Reclames/retourzendingen

 1. Wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken en/of het opleveren van de werkzaamheden de levering/uitvoering te controleren. Indien zichtbare defecten, beschadigingen, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken worden geconstateerd, dient zij de monteur van Nigual GPS hier terstond bij oplevering op te wijzen en dit per email aan Nigual GPS te bevestigen op het mailadres info@nigual.be. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak.
 2. Overige reclames dienen per e-mail/aangetekende brief, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken dan wel oplevering van de werkzaamheden aan Nigual GPS te worden gemeld, bij gebreke waarvan de aanspraak van Wederpartij wegens niet behoorlijke levering/uitvoering vervalt.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 4. Nigual GPS dient te allen tijde per e-mail/aangetekende brief in staat te worden gesteld om binnen een redelijke termijn een reclame/klacht te onderzoeken, bij gebreke waarvan alle aanspraken van Wederpartij op Nigual GPS vervallen. Elke aanspraak vervalt ook indien een derde werkzaamheden heeft verricht aan het door Nigual GPS geleverde en/of de verzegeling van het geleverde is verbroken.
 5. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij Nigual GPS de reclame gegrond verklaart.
 6. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd, overgepakt en/of de verzegeling is verbroken, vervalt elk recht op reclame.
 7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Nigual GPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, behoudens voor zover deze het gevolg is van aan haar toe te rekenen grove schuld of opzet, dan wel aansprakelijkheid voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van derden die Nigual GPS bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt elke aansprakelijkheid van Nigual GPS beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaak en/of de verrichte werkzaamheden waaruit de schade is voortgevloeid. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Nigual GPS nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het door haar verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Nigual GPS gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 3. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Nigual GPS tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot twaalf maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.
 4. Wederpartij verliest ieder recht tot vergoeding van schade en vrijwaart Nigual GPS tegen iedere aanspraak van derden inzake vergoedingen van schade indien en voor zover:
  1. de schade is ontstaan door ondeskundig gebruik en/of in strijd met instructies en/of adviezen van Nigual GPS is toegepast of gebruikt en/of onjuiste bewaring (opslag) van de geleverde zaken door of vanwege Wederpartij;
  2. de schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, aanwijzingen e.d. die door of namens Wederpartij aan Nigual GPS zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, ontwerpen e.d. van derden) of als de verzegeling van de zaak is verbroken.
  3. de schade is ontstaan doordat Wederpartij zelf of een derde in opdracht van Wederpartij aanpassingen heeft aangebracht.
 5. Nigual GPS is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn. bugs, in de door Nigual GPS toegepaste software en/of hardware. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van Nigual GPS.

Artikel 13: Garantie

 1. De garantietermijn is gelijk aan de duur van de eerst gesloten overeenkomst met een maximum van 24 maanden, tenzij Nigual GPS en Wederpartij schriftelijk een verlengde garantietermijn zijn overeengekomen.
 2. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal Nigual GPS binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.
 3. Nigual GPS staat ervoor in dat de geleverde zaken over de eigenschappen beschikken die voor een normaal gebruik nodig zijn;
 4. In het geval Wederpartij in gebreke is dan wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Nigual GPS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Facturatie en betaling

 1. Nigual GPS factureert elektronisch. Voor facturatie per post brengt Nigual GPS een vergoeding in rekening.
 2. Betaling dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, zonder enig recht op opschorting of verrekening door Wederpartij. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is Wederpartij in gebreke, zonder dat daartoe aanmaning vereist is
 3. Zodra Wederpartij in gebreke is, is Wederpartij aan Nigual GPS verschuldigd:
  1. de verwijlintrest aan de intrestvoet vastgesteld conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
  2. na daartoe door Nigual GPS te zijn gemaand, de buitengerechtelijke kosten op basis van de geldende wet- en regelgeving, met een minimum van 10 % van de achterstallige factuurbedragen.
 4. Indien Wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen richting Nigual GPS dan wel de financieringsmaatschappij waar de financiering van de door Nigual GPS geleverde zaken is ondergebracht, heeft voldaan, is Nigual GPS bevoegd de nakoming van de jegens Wederpartij aangegane verplichtingen tot levering en/of tot het verrichten van werkzaamheden/diensten op te schorten dan wel de toegang van Wederpartij tot de server van Nigual GPS op te schorten totdat de betaling is ontvangen door Nigual GPS.
 5. Nigual GPS is bevoegd om vooruitbetaling of passende zekerheid van Wederpartij te verlangen indien Wederpartij in gebreke is geweest met betalingsverplichtingen en Nigual GPS toch bereid is de overeenkomst verder te zetten.
 6. Nigual GPS behoudt zich het recht voor de montage en/of reparatie van geleverde zaken op te schorten, totdat Wederpartij aan haar ermee verband houdende betalingsverplichting heeft voldaan of genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 7. Ingeval Wederpartij op enigerlei wijze tegenover Nigual GPS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van Wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Nigual GPS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
 8. Nigual GPS heeft recht om volledige contract periode betalingen te factureren zodra dat betaling niet ontvangen is binnen . Wederpartij is verplicht om deze bedrag te betalen.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Nigual GPS is uitsluitend rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten van de door Nigual GPS samengestelde en geassembleerde computers, ontworpen computerconfiguraties, offertes, adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, software, modellen, ritregistratiesystemen e.d. Verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan is verboden.
 2. Nigual GPS verleent aan Wederpartij voor de duur van de overeenkomst en zolang Wederpartij niet in gebreke is een gebruiksrecht voor die intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend voor zover Wederpartij die voor het normaal gebruik van de geleverde zaken nodig heeft.
 3. Indien Nigual GPS constateert dat wederpartij inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, verbeurt Wederpartij een terstond opeisbare boete van € 250.000,00, onverminderd het recht van Nigual GPS op volledige schadevergoeding .

Artikel 16: Overdracht

 1. Nigual GPS n is te allen tijde bevoegd haar rechten en/of verplichtingen onder de overeenkomst en/of het eigendomsrecht op de apparatuur en/of de rechten van de software geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van contractsoverneming) te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Wederpartij verleent bij dezen bij voorbaat haar instemming en medewerking aan elke gehele of gedeeltelijke overdracht of overgang van Nigual GPS rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Nigual GPS is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zodra Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, door executoriale beslaglegging wordt getroffen waardoor nakoming van de overeenkomst door wederpartij niet meer mogelijk is, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot haar vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval Nigual GPS haar verplichtingen uit de overeenkomst wegens overmacht niet kan nakomen, kan Wederpartij de overeenkomst gedurende een maximale termijn van twee kwartalen niet ontbinden. Indien de overmachtssituatie nadien voortduurt zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig wordt. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Wederpartij gehouden aan haar verplichtingen jegens Nigual GPS te voldoen voor dat deel.
 2. Er is sprake van overmacht in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, terrorisme, molest, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, atmosferische omstandigheden waardoor radio-/GPS-/GSM-signalen verstoord worden, manipulatie door derden van het GPS–systeem en hacking dan wel manipulatie door derden van onze systemen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Nigual GPS, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 19: Annulering/ontbinding

 1. Wederpartij, niet zijnde natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, doet afstand van haar recht op ontbinding van de overeenkomst , tenzij ontbinding in deze voorwaarden is voorzien.

Artikel 20: Wijziging voorwaarden

 1. Nigual GPS kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de Wederpartij van toepassing verklaren. Nigual GPS zal tegenover de Wederpartij een inwerkingtredingstermijn in acht nemen van ten minste dertig dagen. De Wederpartij wordt per het einde van die inwerkingtredingstermijn aan de nieuwe versie gebonden, tenzij zij de wijziging van de voorwaarden binnen dertig dagen schriftelijk weigert. In dat geval behoudt Nigual GPS zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 21: Tarieven en tarievenwijziging

 1. Al onze tarieven zijn in euro’s en zonder BTW. Onze tarieven zijn vastgelegd in de overeenkomst bestelformulier of op telefonische bestelling afhankelijk van overeenkomst tussen Wederpartij en de zaakvoerder of bemachtigde verkooper van Nigual GPS
 2. Nigual GPS is gerechtigd om de tarieven te wijzigen, in geval van een stijging van de kosten van inkopen, personeel, reparatie en onderhoud met meer dan 5% sinds de ingangsdatum van de overeenkomst of de vorige wijzigingsdatum, voor het meerdere dan 5% toename. Er zal worden uitgegaan van het indexcijfer voor de Cao-lonen van Paritair Comité 218 (Aanvullend voor bedienden) bij het vaststellen van voornoemde percentage van de kostenstijging en de aanpassing van het tarief. Wederpartij wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen, tenzij zij Nigual GPS binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 22: Geschillen

 1. Op de tussen Nigual GPS en Wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Nigual GPS of, naar keuze van Nigual GPS, deze van de uitbatingszetel van Wederpartij.